کاربر مجاری عرضه
کاربر شرکت گاز مایع
کاربر تاسیسات گاز مایع
کاربر ناحیه
کاربر منطقه
 
سامانه ثبت لیست های برگشتی مجاری عرضه با هدف اصلاح فرآیند های سنتی ، افزایش نظارت و کنترل سیستماتیک و حذف لیست های کاغذی برگشتی از جایگاه ها ، فروشندگی ها و شرکت های موزع گاز مایع که در بخش های مختلف مصرف شامل حمل و نقل - کشاورزی - خانوار اقدام به توزیع فرآورده مینمایند در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان طراحی و پیاده سازی گردیده است